Formación continua

2024

 • Jornadas: “Xornadas de atención á diversidade. Curso 2023-2024” (G2302044), 2024, 8h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.

2023

 • Congreso: «Congreso internacional de educación inclusiva» (X2314005), 2023, 8h, SPF, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Contidos dixitais con H5P» (G2301025), 2023, 30h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia” (FC23046-T01), 2023, 15h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Introdución ao dereito da Unión Europea para os xestores públicos” (FC23114-T01), 2023, 30h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Curso de linguaxe administrativa galega de nivel superior en liña» (FC23002-T01), 2023, 75h, Secretaría Xeral de Política Lingüística – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Introdución á programación informática para docentes», 2023, 50h, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral” (CV23008-T01), 2023, 21h, EGAP – Xunta de Galicia.

2022

 • Curso: «Actualización lingüística en inglés (nivel B1)», 2022, 50h, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Access 2019)” (OF22001-T03), 2022, 50h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Situaciones de aprendizaje para el desarrollo de competencias», 2022, 35h, INTEF – MEFP.
 • Curso: “Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)” (OF22022-T03), 2022, 50h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Evaluación de competencias a través del desempeño», 2022, 35h, INTEF – MEFP.
 • Curso: “Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia” (FC22055-T01), 2022, 15h, EGAP – Xunta de Galicia.

2021

 • Curso: «Lingua portuguesa. Nivel básico 1 e nivel básico 2» (PI21029-T02), 2021, 100h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Inglés técnico-xurídico para o sector público» (PI21033-TP2), 2021, 50h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Implantación da administración electrónica na Xunta de Galicia e xestión electrónica documental na tramitación administrativa» (CV21020-T02), 2021, 25h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «O enfoque de xénero no deseño, execución e avaliación de plans, programas e proxectos» (FC21015-T03), 2021, 25h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Curso de linguaxe administrativa galega de nivel medio en liña» (FC21137-T105214), 2021, 75h, Secretaría Xeral de Política Lingüística – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Ética pública, os códigos éticos e o código ético da Xunta de Galicia» (FC21216-T01), 2021, 12h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Ferramentas para o teletraballo no sector público de Galicia» (CV21018-T08), 2021, 20h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «O exercicio da competencia administrativa na Lei 40/2015, do 1 de outubro» (FC21199-T01), 2021, 25h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública» (FC21013-T03), 2021, 30h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Destrezas persoais e xestión do cambio en situacións de crise» (FC21212-T01), 2021, 20h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano – Proba de avaliación» (AF21056), 2021, 30h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego» (FC21124-T02), 2021, 15h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa» (FC21166-T01), 2021, 25h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Introdución á Unión Europea e ao seu dereito – Proba de avaliación» (AF21040), 2021, 24h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «A calidade na administración pública. Procesos e procedementos – Proba de avaliación» (AF21064), 2021, 25h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Estrutura e composición de documentos de contido xurídico integrantes de expedientes administrativos» (FC21169-T01), 2021, 20h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Legalidade das actas de inspección. A función inspectora” (FC21110-T01), 2021, 25h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: “A protección do menor ante os medios de comunicación” (FC21084-T01), 2021, 30h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Formación continua de xefas e xefes de estudos”, 2021, 20h, CCEU – Xunta de Galicia.
 • Jornadas: “Formación específica no contexto da COVID-19 na atención de audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica”, 2021, 8h, CCEU – Xunta de Galicia.

2020

 • Curso: “Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o ensino mixto”, 2020, 15h, CCEU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Formación equipos COVID-19”, 2020, 8h, CCEU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Evaluación de los aprendizajes en la modalidad de educación a distancia”, 2020, 70h, INTEF – MEFP.
 • Curso: “Introdución ao ensino mixto para persoal formador”, 2020, 50h, CEUFP – Xunta de Galicia.

2019

 • Curso: “Evaluaciones internas de los centros educativos y procesos de mejora. El papel de los equipos directivos y de la inspección educativa”, 2019, 120h, ADIDE Federación – INTEF.
 • Curso: “Ciudadanía e identidad digital”, 2019, 70h, INTEF – MEFP.
 • Curso: “Curso monográfico responsabilidades administrativas e penais de autoridades e funcionarios” (PU19017), 2019, 15h, EGAP – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Auditor interno de la norma ISO 9000:2015”, 2019, 14h, CEUFP – Xunta de Galicia y AENOR.

2018

 • Curso: “Mobilidade escolar sostible e segura. Elaboración de materiais”, 2018, 50h, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Formación continua de equipos directivos», 2018, 50h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: «A educación a debate», 2018, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Materiais didácticos con software libre en Linux», 2018, 50h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Jornadas: «IX Encontros de coordinadoras e coordinadores de actividades de formación en centros. Curso 2017-2018», 2018, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: «Narrativa digital en el aula», 2018, 70h, INTEF – MEFP.
 • Jornada: «Educación dixital: curso 17-18», 2018, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia.

2017

 • Curso: «Igualdade, convivencia e inclusion. Módulo 0», 2017, 20h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Actualización de las competencias directivas”, 2017, 70h, INTEF – MECD.
 • Curso: “Prevención temperá do desaxuste escolar: formación no compoñente escolar do Programa Empecemos”, 2017, 40h, Grupo UDIPRE-USC, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso (Grupo de trabajo): “Novas metodoloxías na aula”, 2017, 40h, CEIP Torre-Illa, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Jornadas: “VII Xornadas de formación dos xefes e xefas dos departamentos de orientación. Asesoramento para un proxecto inclusivo de centro”, 2017, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Introducción á protección de datos”, 2017, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia
 • Curso: “Formación inicial para a función directiva 2016”, 2017, 50h, CCEOU – Xunta de Galicia.

2016

 • Jornadas: “IV Xornadas de atención á diversidade”, 2016, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “El portafolio educativo como instrumento de aprendizaje y evaluación”, 2016, 60h, INTEF – MECD.
 • Curso: «Estratexias para unha escola inclusiva e a atención á diversidade», 2016, 25h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Formación inicial para equipos directivos 2016”, 2016, 20h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Deportes de agua. Iniciación ao piragüismo”, 2016, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Pensamiento computacional en el aula con Scratch”, 2016, 70h, INTEF – MECD.
 • Curso: “Formación de formadores para traballar e avaliar competencias”, 2016, 20h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Métodos innovadores na xestión da aula de primaria”, 2016, 30h, CCEOU – Xunta de Galicia.

2015

 • Curso: “Dale la vuelta a tu clase: Flipped Classroom”, 2015, 70h, INTEF – MECD.
 • Curso: “Estratexias didácticas que favorecen a inclusión”, 2014-2015, 39h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Tutores para la formación en red”, 2015, 70h, INTEF – MECD.
 • Curso: “Deseño, creación, e titorización para a formación en rede”, 2015, 60h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Jornadas: “EscolaTAC (Infantil e Primaria)”, 2015, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Seminario Internet educativo”, 2015, 4.5h, Universidade de Vigo.
 • Jornadas: “Escol@TIC.2015”, 2015, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.

2014

 • Curso: “Educación conectada en tiempos de redes”, 2014, 70h, INTEF – MECD.
 • Curso: “Formación a distancia en Webs Dinámicas para o emprego didáctico nos centros educativos”, 2014, 30h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Implantación do currículo de educación primaria. Integración das competencias clave”, 2014, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Jornadas: “O uso responsable de internet e as tecnoloxías entre os adolescentes”, 2014, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Jornadas: “Escol@TIC.2014”, 2014, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.

2013

 • Curso: “PLE: aprendizaje conectado en red”, 2013, 70h, INTEF – MECD.
 • Curso: “Obradoiro de lecto-escritura dixital”, 2013, 30h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “O sendeirismo na escola”, 2013, 20h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “O alumnado con Asperger, claves para a comprensión e tratamento no contexto”, 2013, 20h, Xunta de Galicia – CCEOU e CCOO – FOREM.
 • Jornadas: “III Xornadas de formación dos xefes e xefas dos departamentos de orientación”, 2013, 8h, Xunta de Galicia – CCEOU.

2012

 • Curso: “Moodle, plataforma de aprendizaje. Iniciación”, 2012, 60h, INTEF – MECD.
 • Curso: “HTML5 en la educación: profundización”, 2012, 60h, ITE – MECD.
 • Jornadas: “Ferramentas TIC e multimedia nas aulas, unha visión práctica”, 2012, 8h, Xunta de Galicia – CCEOU.
 • Jornadas: “I Xornadas de atención á diversidade”, 2012, 8h, Xunta de Galicia – CCEOU.
 • Jornadas: “II Xornada de formación sobre a atención ao alumnado con altas capacidades”, 2012, 8h, Xunta de Galicia – CCEOU.

2011

 • Curso: “Utilización didáctica de la pizarra digital (PDI)”, 2011, 60h, ITE – ME.
 • Curso: “Recursos tecnológicos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales”, 2011, 60h, ITE – ME.
 • Jornadas: “II Xornada de formación do profesorado de apoio”, 2011, 8h, Xunta de Galicia – CCEOU.
 • “II Encontros de coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros”, 2010-2011, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Encontros de coordinadores de GT e PFAC na introducción da aprendizaxe cooperativa co programa Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar”, 2011, 10h, Xunta de Galicia – CCEOU.

2010

 • Curso: “A competencia dixital e o tratamento da información a través da elaboración de materiais didácticos multimedia. Nivel 1 (Blogs e video)”, 2010, 30h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Squeak en el aula”, 2010, 60h, ITE – ME.
 • Curso: “Diseño de programas para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Primaria y ESO”, 2010, 110h, CCOO – Universidad de Cádiz.
 • Curso: “Introducción a la biblioteca escolar”, 2010, 35h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Web Quest, aplicaciones educativas”, 2010, 40h, ITE – ME.
 • Jornadas: “I Xornada de formación do profesorado de apoio”, 2010, 8h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Curso de galego para profesorado en prácticas”, 2010, 20h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Congreso Climántica: “Respostas educativas ao cambio climático”, 2010, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Construíndo a identidade: palabras, xogos e sons”, 2010, 10h, FETE-UGT y USC.
 • Curso: “La escucha activa en el aula”, 2010, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “La sociometría en el aula”, 2010, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Técnicas de dinamización en el aula”, 2010, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.

2009

 • Curso: “Creación de contenidos didácticos en Internet”, 2009, 30h, Educared – APROFOR.
 • Curso: “Creación e deseño de páxinas web aplicadas ao ensino”, 2009, 31h, CIG-Ensino.
 • Jornadas: “Xornadas de atención á diversidade: Mellora do clima de aula”, 2009, 12h, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • Curso: “Las wikis en el aula”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “La orientación en el proceso educativo”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Interculturalidade nos centros educativos”, 2009, 15h, FETE-UGT.
 • Curso: “La familia como agente socializador en el centro educativo”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Introducción al absentismo escolar”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Prevención y detección del fracaso escolar”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Las habilidades sociales en el aula”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Jornadas: “Sistemas educativos bilingües”, 2009, 12h, Galicia Bilingüe – Deputación de Pontevedra.
 • Congreso: XXVI SGF “Filosofía e educación”, 2009, 50h, Universidade de Vigo y Aula Castelao.
 • Curso: “Unidades didácticas en Educación Primaria”, 2009, 10h, Escola Viva FETE-UGT.
 • Curso: “La investigación cualitativa en el aula de Infantil y Primaria”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Los juegos en el aula”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Introducción a la expresión oral en el aula”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “El liderazgo en el aula”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “La motivación y el autocontrol en el estudio”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Las TIC en el aula”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Los medios de comunicación: una forma de educar”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Curso: “Los factores físicos del estudio y el aprendizaje”, 2009, 19h, Universidad San Jorge y CSI-CSIF.
 • Simposio: “Linguas, culturas e escola”, 2009, 10h, Universidade de Santiago de Compostela.

Hasta 2008

 • Curso: “Atención a la diversidad”, 2008, 120h, Universidad Camilo José Cela.
 • Curso: “Resolución de conflictos en el aula”, 2008, 20h, Concello de Pontevedra y SERGAS.
 • Curso: “Escolarización del alumnado inmigrante”, 2004, 30h, Escola Viva FETE-UGT.
 • Jornadas “Tempo de comunicación”, 2002, 10h, Asociación Socio-Pedagóxica Galega.
 • Curso: “Psicología y Ley: la problemática del menor”, 1998, 24h, Universidad de Vigo y Asociación Gallega de Psicología y Ley.